Innowacje

Innowacje

Zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też idei postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo zróżnicowane i niesprecyzowane pojmowanie innowacji wynika zarówno z niedługiej tradycji badań nad innowacjami, jak i odmienności ujęć teoretycznych.

Schumpeter rozumiał innowacje jako tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących transformację nowej idei lub technologicznego wynalazku w rynkowy produkt lub proces. Wszelkie upowszechnianie innowacji stanowi jego zdaniem, odrębny rodzaj zmian, które określane są mianem imitacji. Oznacza to, iż innowacja stanowi każdorazowo zmianę niepowtarzalną (jednorazową, nieciągłą), natomiast zmiany o charakterze imitacyjnym lub inwencyjnym mają ciągły, powtarzalny przebieg.

Częściej jednak innowacje definiuje się jako pomyślną ekonomicznie eksploatację nowych pomysłów (M. Porter). Innowacje są tutaj traktowane jako kontinuum zmian techniczno-organizacyjnych, obejmujące z jednej strony proste modyfikacje istniejących produktów, procesów i praktyk (które mogą być nowe dla firmy ale niekoniecznie dla przemysłu) do fundamentalnie nowych produktów i procesów z drugiej (które są nowe tak dla przemysłu, jak i dla firmy). Realizacja innowacji angażuje cały szereg czynności naukowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych i handlowych.

IPOW w swojej działalności koncentruje się na innowacjach związanych z
- projektowaniem odgazowania
- techniką i technologią udostępniania i eksploatacji gazów
- wierceniami kierunkowymi
- specjalnymi konstrukcjami rur okładzinowych i filtrów
Projektowanie

Projektowanie

Projektowanie systemów odmetanowania długimi otworami kierunkowymi w zakresie do 1200m długości
- określenie średnicy i ilości wierconych otworów
- projekt rozmieszczenia otworów w przestrzeni
Projektowanie otworów wiertniczych kierunkowych a w szczególności:
- projektowanie parametrów przestrzennych osi otworu,
- dobór kolumny rur okładzinowych oraz dobór rur okładzinowych,
- dobór parametrów wiercenia
Posiadamy grupę doświadczonych projektantów i konsultantów.
Odgazowanie

Odgazowanie

Odgazowanie, jest procesem technicznym polegającym na usunięciu gazu ze skały w której gaz ten był zmagazynowany przy użyciu określonej technologi i niezbędnych środków technicznych. Bez względu na pochodzenie gaz może zalegać w środowisku naturalnym - górotwór rodzimy lub w nowo utworzonych warstwach nadkładu. Mogą to być składowiska odpadów po eksploatacji górniczej lub różnego typu odpadów komunalnych. Powstający w tych warunkach gaz jest efektem ubocznym działalności człowieka.

Odgazowanie może być funkcją trzech podstawowych celów:
- Odgazowanie w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
- Odgazowanie w celu poprawy warunków bezpieczeństwa
- Odgazowanie w celu intensyfikacji procesów produkcyjnych.
We wszystkich przypadkach cel ekonomiczny odgazowania jest drugoplanowy jednak nie pozostaje on bez wpływu na ostateczny rezultat.

Szczególnym przypadkiem odgazowania jest odmetanowanie
Odmetanowanie jest procesem technologicznym polegającym na ujęciu metanu z pokładów węgla lub zrobów, zazwyczaj za pomocą otworów drenażowych przyłączonych do rurociągów umożliwiających transport gazu do stacji odmetanowania (sprężarki wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i urządzeniami zabezpieczenia przeciwwybuchowego), zlokalizowanej w wyrobiskach podziemnych i odprowadzającej gaz do powietrza wentylacyjnego lub zazwyczaj na powierzchni podającej gaz do urządzeń ciepłowniczo-energetycznych i odprowadzającej gaz do atmosfery.

Naszym celem jest:
- uzyskanie wysokiej koncentracji metanu w sieci odgazowania
- intensyfikacja wykorzystania metanu
- ograniczenie emisji metanu do atmosfery

IPOW jest właścicielem praw do patentu którego przedmiotem jest odgazowanie węgla długimi otworami wiertniczymi w zakresie do 1200m
Wiercenie

Wiercenie

Wiercenie jest efektywną metodą udostępniania złóż surowców płynnych.
Nowoczesna technika i technologia wierceń pozostająca do dyspozycji inwestorów pozwala na precyzyjne wykonanie otworów kierunkowych o znacznej długości (do 1200m).

IPOW dysponuje
W zakresie maszyn i osprzętu IPOW:

- urządzeniami wiertniczymi
- pompami płuczkowymi i zestawami oczyszczania płuczki
- silnikami wgłębnymi w zakresie średnic
- systemami MWD do sterowania wierceniem
- obciążnikami niemagnetycznymi
- przewodem wiertniczym
- stabilizatorami
- świdrami gryzowymi i PDC

IPOW świadczy usługi w zakresie:
- wykonania otworów kierunkowych wraz z zarurowaniem otworu
- serwisu wierceń kierunkowych
- serwisu płuczkowego
- dzierżawy urządzeń wiertniczych i pomp płuczkowych,
- silników wgłębnych i systemów MWD wraz z obsługą
O nas

O nas

IPOW jest właścicielem praw patentowych do patentu Patent P.406304, którego przedmiotem jest:
"Innowacyjny sposób odmetanowania górotworu, mający poprawić bezpieczeństwo i środowisko pracy, polega na zastąpieniu chodników odmetanowania poprzez wykonanie otworów odmetanowujących o długości zbliżonej do wybiegu ściany"
Kontakt

Kontakt

Innowacje-Projektowanie-Odgazowanie-Wiercenie Sp. z o.o.
41-506 Chorzów, ul. Wita Stwosza 13 lok. 7
NIP 627-27-47-897
tel. kom. +48 721-222-271
www.ipow.pl